Christo CCCXXVI (White Shroud)

Christo CCCXXVI (White Shroud)